کتاب های منتخب

آنالیز حقیقی

25,000 تومان

استراتژی جودویی، نقاط قوت رقبای خود را به مزیت رقابتی خود تبدیل نمایید

65,000 تومان

اصول مهندسی پی

180,000 تومان

ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

350,000 تومان

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 8)

95,000 تومان

راهنمای مسائل دینامیک مریام (و 8) (1 تا 4)

95,000 تومان

راهنمای مسائل دینامیک مریام (و 8) (5 تا 8 و پیوست)

130,000 تومان

سینتیک فرایندهای متالورژیکی

65,000 تومان

مبانی ترکیبیات‏، براساس کتاب پیتر جی. کمرون

34,000 تومان

مبانی ترمودینامیک (و 9)

220,000 تومان

محمدبن موسی خوارزمی

42,000 تومان

مهندسی فرآیندهای ساحلی

60,000 تومان