کتاب های منتخب

آنالیز حقیقی

21,000 تومان

استراتژی جودویی، نقاط قوت رقبای خود را به مزیت رقابتی خود تبدیل نمایید

32,000 تومان

اصول مهندسی پی

75,000 تومان

تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

60,000 تومان

ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

160,000 تومان

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 8)

80,000 تومان

راهنمای مسائل دینامیک مریام (و 8) (1 تا 4)

55,000 تومان

راهنمای مسائل دینامیک مریام (و 8) (5 تا 8 و پیوست)

60,000 تومان

سینتیک فرایندهای متالورژیکی

29,000 تومان

مبانی ترکیبیات‏، براساس کتاب پیتر جی. کمرون

34,000 تومان

مبانی ترمودینامیک (و 9)

85,000 تومان

محمدبن موسی خوارزمی

20,000 تومان